Hjælp og støtte

Trinitatis Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der if. vedtægterne fortrinsvis skal virke i Trinitatis sogn, men som også kan engagere sig uden for sognet.

Menighedsplejens formål er at arbejde for den evangeliske forkyndelse og at støtte det kristne arbejde samt at være til hjælp for nødlidende.

Folk i der bor i sognet eller som har tilknytning til Trinitatis Kirke kan søge hjælp og støtte hos menighedsplejen.

Der findes ikke ansøgningsskema.

GLARMESTER KOLLINGS LEGAT
Legatet administreres af Trinitatis Sogns Menighedspleje og uddeles hvert år på legatstifterens fødselsdag, den 25. juni med ansøgningsfrist 11. juni. Legatportionerne er i dag 10.000 kr.

Af et tillæg af 16. august 2001 til fundatsen (se nedenfor) fremgår det at legatet i det omfang der efter annoncering i kirkebladet ikke er indkommet kvalificerede ansøgere der opfylder legatbestemmelserne i §4, kan uddeles til nødlidende med tilknytning til Trinitatis Sogn.

 

Glarmester Kollings legat. fundats af 14 maj 1877

Trinitatis Kirkes Arkiv

Transskriberet af Kirsten Sandholt, 2006

Glarmester Kollings legat.
Fundats af 14. maj 1877.

Kongelig Stadfæstelse, udfærdiget ad mandatum gjennem Kirke-og Undervisningsministeriet i sædvanlig Form, paa Fundatsen for et af forhenværende Glarmester Ludvig Ferdinand Kolling oprettet Legat til Fordel for værdige og trængende Enker efter Haandværksmestre i Trinitatis Sogn i Kjøbenhavn.

Fundatsen er saalydende:


Fundats

For Ludvig Ferdinand Kollings Legat til Trinitatis Kirke.

§ 1 Legatets Grundfond er 4000 Kr., som overgives Kjøbenhavns Magistrat i en paa dette Beløb lydende 5 pst. Rentebærende Prioritetsobligation for af Magistraten at administreres ligesom Kirkens Formue og de særlige Legater, som maatte være knyttede til denne med sædvanligt Administrationsgebyr 1 pro mille af Kapitalen.

Renten udbetales til Kirkeinspektionen for Trinitatis Kirke for at anvendes efter den i nærværende Fundats angivne Bestemmelse. Inspektionen aflægger herfor hvert Aars 30te Juni Regnskab, der revideres og decideres af Magistraten.

§ 2 Saalænge jeg lever, udbetales Renten af Kirkeinspektionen til Julie Marie Adolphine Hørup, Enke efter praktiserende Læge paa Frederiksberg Carl Hørup. Renten udbetales til halvaarligvis til hende personlig, og den maa som Følge heraf ikke gjøres til Gjenstand for Overdragelse under nogen som helst Form, ligesaalidt som der i samme skal kunne gjøres Arrest, Beslag eller Udlæg.

§ 3 Fra den første halvaarlige Termin efter min Død at regne skal Kirkeinspektionen af Kapitalens Renter aarlig udbetale 30 Kr. til Maler Søren Peter Bjørn, født den 22de Januar 1852 i Aarhus, mod at han forpligter sig til under Tilsyn af et af Kirkeinspektionens Medlemmer at vedligeholde det mig ifølge Skøde af Marts 1843 tilhørende Gravsted Litra A. ved den gamle Mur paa Assistenskirkegaard Trinitatis Sogn, hvortil han for mig har erklæret sig villig. Skulde han senere ikke dertil være villig, skal Kirkeinspektionen være bemyndiget til at antage en Anden til under samme Tilsyn at udføre dette Arbejde, hvilket selvfølgelig ogsaa gælder i Tilfælde af den dertil først eller senere Indsattes Død. I alle Tilfælde paahviler det Kirkeinspektionen at paase, at Vedligeholdelse ophører, naar Ejendomsretten til Gravstedet udløber ifølge foran nævnte Skjøde, ligesom Forpligtelsen til for Legatets Regning at Vedligeholde Gravstedet selvfølgelig kun gjælder, saalænge Kirkegaarden bevares som saadan.

Forinden Gravstedet i sin Tid af mit Bo overleveres Kirkeinspektionen til fremtidig Vedligeholdelse, skulle alle Mangler, som maatte finde ved det, være Afhjulpne. Den ommeldte Vedligeholdelse af mit Gravsted indtil 1943 skal bestaa i, at Gravstedet altid holdes i sømmelig og renlig Stand, og at Marmortavlernes Afvadskning og Bogstavernes Opfriskning med Farve, samt Kurvens og Gitterets Maling sker, saa ofte det behøves. Til Afhjælpning af Beskadigelser, men som ikke kunne dækkes af de til Gravstedets Vedligeholdelse bestemte 30 Kr. aarlig, oplægges aarlig en Del af Rentes, nemlig hvad der af denne bliver tilovers efter Fradrag af Administrationsgebyr, 30. Kr. til Vedligeholdelse samt 120 Kr. til Understøttelse ifælge § 4.

§ 4. Saalænge Pligten til at vedligeholde mit Gravsted bestaar ifølge §3, blive aarlig 120 Kr. af Renten af Kapitalen at uddele i 3 Portioner a 40 kr. til værdige og trængende Enker efter Haandværksmestre i Trinitatis Sogn ( i.e. det indtil for nylig saakaldte Trinitatis søndre Sogn) og efter Vedligeholdelsespligtens Ophør, saamange Portioner a 50 kr. aarlig, som der er i de oplagte Penge og den aarlige Rente haves Midler. Udbetalingen af Understøttelsen skal foregaa hvert Aars 25de Juni. Kun saadanne Enker kunne komme i Betragtning, der godtgiøre at være 50 Aar eller derover, at føre en uberygtet Vandel og ikke at nyde eller have i de sidste 5 Aar nydt urefunderet Fattigunderstøttelse, samt at være født i Kongeriget Danmark eller i Sønderjylland. Enker, som ere blevne totalt blinde (altsaa ikke blindfødte) have, forsaavidt de opfylde de anførte Betingelser og i øvrigt under lige Forhold Fortrinnet, dog skal for disses Vedkommende Aldersgrænsen ikke komme i Betragtning. Den Enke, hvem en Portion er tildelt, beholder samme, saalænge hun opfylder de angivne Betingelser for at erholde Del i Legatet. Alle Understøttelser skulle udbetales til Vedkommende personlig som Følge hvoraf de ikke under nogen Form maa være Gjenstand for Overdragelse. Ligesom der ikke i den en Enke tillagte Understøttelse af dette Legat skal kunne gjøres Arrest, Beslag eller Udlæg.

Ansøgninger indkaldes ved Bekjendtgjørelser indrykkede i den sidste halvdel af Maj Maaned i det efter Legatbestyrelsens Skjøn dertil bedst egnede kjøbenhavnske Blad. Ansøgningerne skulle være indleverede til Kirkeinspektionen inden den 11te Juni inklusive.

Kjøbenhavn den 6te April 1877.

Ludvig Ferdinand Kolling

Med paaholdt Pen.

******
Tillæg til fundats for Ludvig Ferdinand Kollings Legat til Trinitatis Kirke

§1 ændres således, at der indsættes som ny §1:

§1.
Legatet administreres af Trinitatis Sogns Menighedspleje og skal forvaltes efter de regler, som gælder om anbringelse af umyndiges midler.

Kapitalens renteafkast anvendes til uddeling i henhold til nærværende fundats bestemmelser.

Efter §4, stk.1, indsættes som nyt stk.2:

§4.

Stk.2. I det omgang der efter annoncering i Trinitatis Sogn ikke er indkommet kvalificerede ansøgninger, der opfylder foranstående legatbestemmelser, kan legater uddeles til nødlidende med tilknytning til Trinitatis Sogn.

Københavns Stitsøvrighed
16. august 2001.